TECZKI KANDYDATÓW

Przesłana do szkoły teczka powinna zawierać następujące dokumenty:


- świadectwo ukończenia szkoły średniej lub, w przypadku uczniów ostatniej klasy szkoły średniej, zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że kandydat jest uczniem ostatniej klasy i podające zakładaną datę otrzymania świadectwa ukończenia szkoły średniej (świadectwo maturalne nie jest wymagane), nie przyjmujemy świadectw potwierdzonych notarialnie - uznajemy wyłącznie oryginały lub odpisy,

- xero dowodu osobistego kandydata,

- 2 zdjęcia legitymacyjne,

 

 REJESTRACJA ONLINE

PRACE ARTYSTYCZNE

Kandydaci do Studium (specjalizacja Realizacja Obrazu Filmowego) zamieszczają w swojej teczce prace artystyczne związane ze specjalizacją nauki, razem z podpisanym  oświadczeniem o pracach artystycznych składanych w procesie rekrutacji (pobierz).

Kandydat przedstawia nie więcej niż dwie prace artystyczne.

Przyjmujemy następujące prace artystyczne:

- wybór fotografii (max. 20 odbitek, format dowolny),

- fotoscenariusz (opowiadanie o wydarzeniu realnym lub fikcyjnym w postaci uporządkowanego i ponumerowanego zestawu maksimum 20 fotografii autorstwa kandydata),

- krótki film lub teledysk (w całości autorstwa kandydata lub taki, gdzie kandydat pełnił określoną funkcję – był autorem scenariusza, reżyserem, autorem zdjęć albo autorem montażu – proszę określić funkcję kandydata w pracach nad filmem/teledyskiem)

- prace literackie autorstwa kandydata (opowiadanie, krótki scenariusz).

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone są przez komisję złożoną z wykładowców Studium. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest zapoznanie się z dotychczasowymi doświadczeniami kandydata oraz jego oczekiwaniami związanymi z nauką w Studium. 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK 2018/2019

Termin składania teczek:

REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO - do 30 czerwca 2018 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się podczas 1-go zjazdu (ostatni weekend września albo pierwszy weekend października, zgodnie z aktualnym harmonogramem zjazdów).

OPŁATY ZA NAUKĘ

Feedback